Una composizione a modo mio con crisantemi.

菊を使った我流アレンジ
 
Prev 13 Nov 2023 Nobuya Milano
Next 30 Nov 2023 Okuzashiki Menya Ninomiya